Caro Take-away, quanto mi costi?

Caro Take-away, quanto mi costi?
28 Gennaio, 2013